Зареждане...

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕНА КУЧЕТА

Всички собственици на кучета са длъжни да ги отглеждат при спазване изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и Закон за защита на животните /ЗЗЖ/

ЧИПИРАНЕКУЧЕТА

 • Чипирането на всички категории кучета на територията на Република България е задължително.
 • Ако чипирано куче се изгуби и след това бъде намерено, по номера на чипа може да се открие кой е неговият собственик.
 • Само кучета с поставен микрочип, ваксини и издаден паспорт, могат да пътуват със своите собственици в чужбина.
 • Ако кучето бъде изнесено нелегално извън пределите на страната, то по чипа може да се проследи движението му.

ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕТАКСА

За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса

Всички собственици на кучета са длъжни да ги декларират в 3 месечен срок от датата на придобиване им, като подават декларация по образец във фронт-офиса на отдел „Местни данъци и такси“ на община Разград.

Освобождават се от такса собствениците на:

 • кастрирани кучета;
 • ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;
 • кучета на лица с увреждания (притежаващи ТЕЛК);
 • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

ВЕТЕРИНАРНИ МАНИПУЛАЦИИКУЧЕТА

Задължителни

Според закона:
Собственикът на куче, навършило 6-седмична възраст, трябва да го представи на регистриран ветеринарен лекар за:

 • официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер/чип/ и издаване на идентификационен документ /паспорт/, съобразно нормативните изисквания;
 • обезпаразитяване и ваксинации срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.

Собственикът на куче, навършило 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, трябва да го представи на лицензиран ветеринарен лекар за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксина срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след предходната.

Ветеринарният лекар въвежда в Интегрираната информационна система на БАБХ:

 • дата на раждане на кучето;
 • номера на официалното средство за идентификация;
 • датата на поставяне на транспондера и издаване на паспорта, имената, адреса и телефона на собственика на кучето.

При промяна на адреса на собственика или при смърт на кучето, в 7-дневен срок собственикът трябва да уведоми съответната ветеринарно-медицинска служба.

НЕ Е ПОЗВОЛЕНО:КУЧЕТА

 • Разхождането на кучета на детски площадки.
 • Извеждането на кучета без повод.
 • Извеждането на агресивни кучета без повод и без намордник.
 • Когато собственикът извежда кучето си на разходка, той трябва да носи със себе си ветеринарномедицинския паспорт на животното, квитанция за платена такса към съответната община или бележка, че кучето е освободено от такси и да ги представя по време на проверката, извършвана от ветеринарномедицинските, общинските и други органи.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОТЪРСЕТЕ ВАШИЯ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР