Зареждане...

Правила на фотоконкурс „Моят лаещ любимец“Фотоконкурс

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в фотоконкурса, който е организиран от Община Разград и Приют за бездомни животни и скитащи кучета Разград. Общите условия са публикувани https://www.sanctuary.bg

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ФОТОКОНКУРСА

1.1. Фотоконкурсът „Моят лаещ любимец “, наричана по-нататък „Фотоконкурс“, се организира и провежда от Община Разград и Приют за бездомни животни и скитащи кучета Разград, наричани по-нататък накратко „Организатор”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Фотоконкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Фотоконкурса, наречени „Официални правила”.
2.2. Официалните правила се публикуват на https://www.sanctuary.bg и ще бъдат достъпни за целия период на Фотоконкурс.
2.3. Организаторът запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.sanctuary.bg
2.4. С участието си във Фотоконкурса, участниците се обвързват с Официални правила на Фотоконкурса и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Фотоконкурса.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОТОКОНКУРСА

3.1. Фотоконкурсът „Моят лаещ любимец“ се организира и провежда на територията на Област Разград.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Във Фотоконкурса „Моят лаещ любимец“ имат право да участват всички физически лица на възраст между 7 и 18 години, живеещи на територията на Република България.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ФОТОКОНКУРСА

5.1. Фотоконкурсът стартира в 10:00 ч. на 14.04.2022 г. и продължава до 23:59 ч. на 05.05.2022 г.
5.2. Победителите от Фотоконкурса „Моят лаещ любимец” ще бъдат обявени на 10.05.2022 г.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите се раздават по предварително уточнение за конкретното наградно място и възрастова група.
6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
6.3. Наградите са осигурени от организаторите и спонсорите на фотоконкурса.ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. От 14.04.2022 г. (включително) до 05.05.2022 г. (включително) участниците трябва да направят снимка на куче. В случай, че нямат такова, могат да заснемат кадър в Приют за бездомни животни и скитащи кучета Разград.
7.2. До 05.05.2022 г. участникът трябва да изпрати своя заснет кадър на имейл адрес shelter@sanctuary.bg.
7.3. Снимките трябва да са авторски, да отговарят на темата, да не са обработвани с изключение на леки корекции. Да бъдат изпратени в коректен файлов формат – JPEG или JPG.
7.4. Всеки участник може да участва във Фотоконкурс „Моят лаещ любимец” с до 2 снимки.
7.5. За да вземат участие в конкурса, участниците трябва да:
- Са на възраст между 7 и 18 години;
- Заснемат снимка на куче.
- Да изпратят снимката на shelter@sanctuary.bg заедно с трите си имена, възраст, учебно заведение или/и извънучилищна форма, телефон за връзка.
7.6. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи: от 8 до 12 и 13 до 18 годишна възраст.
7.7. По преценка на Организатора и журито ще бъдат избрани снимки, с които ще бъде организирана изложба в град Разград.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА НА МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ, ПРИСЪЖДАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА НАГРАДИТЕ

За валиднo се счита всякo участие, което отговаря на описания по-горе ред.
8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Фотоконкурса.
8.2. Всеки участник има право да изпрати до две снимки. Те трябва да са авторски, да отговарят на темата, да не са обработвани с изключение на леки корекции.
8.3. С изпращането на всяка снимка и/или впечатление всеки отделен участник декларира и гарантира следното:
• снимките съдържат лични данни само и единствено на самия участник, като в случай че освен неговите лични данни снимките съдържат и личните данни на друго лице, което е различно от самия участник, участникът декларира и гарантира, че е получил предварителното разрешение на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на съответно приложимия закон) да използва неговите лични данни в снимката за целите на настоящата кампания;
8.4. В случай, че някоя снимка поради основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, Община Разград и Приют за бездомни животни и скитащи кучета Разград ще имат право веднага да премахнат и отстранят всички такива снимки. Снимки, които нарушават горните изисквания ще бъдат дисквалифицирани.
Община Разград и Приют за бездомни животни и скитащи кучета Разград и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият снимките/фотографиите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила.