Зареждане...

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОКОЛО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

При регистрацията на кучето се поставя микрочип, който съдържа 15 цифров уникален код.  Срещу този код в системата на БАБХ се въвеждат както данните за собственика, така и за кучето. Данните въведени в системата ВетИС на БАБХ за животните съдържат сведения за манипулации, ваксинации, обезпаразитявания и т.н. извършвани от съответните ветеринарни лекари и се превръщат в своеобразен медицински картон.

В крайна сметка, чрез регистрацията и чипирането, кучетата и техните собственици стават проследими от контролиращите органи. Това, което се очаква като резултат е да се овладее проблемът с масовото изоставяне на домашни любимци и, разбира се, с нарастващия брой бездомни кучета.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОКОЛО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

От кога се прави?

От началото на 2012-та година чипирането на кучета е задължително. Задължително е според:

    -чл. 37 от Закона за защита на животните

    -чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

Защо?

1. Защото при намиране на изгубен домашен любимец с микрочип, по номера на чипа може да се открие чие е животното.

   2. Само животни с микрочип, ваксини и паспорт, могат да пътуват с вас като компанийни животни в чужбина.

   3.Може да се проследи при изнасяне извън държавата

   4. Според закона за ветеринарно-медицинската дейност всяко куче, което е регистрирано, трябва задължително да е и с поставен микрочип. След като се чипира кучето, следва регистрацията на неговия чип в системата на Българската агенция по безопасност на храните.

Какви са тези закони?

 Законът за ветеринарно-медицинската дейност в България  (ЗВМД)  гласи:

Чл. 174

(1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за:

1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5;

2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.

(2) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след предходната.

(3) След извършване на действията по ал. 1 и 2 ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система по чл. 51, ал. 3 на БАБХ в срока по чл. 39, ал. 2, т. 14.

Законът за защита на животните гласи:

Чл. 37. (1) Регистрацията на кучета се извършва по реда на чл. 174 от Закона за ветеринарно – медицинската дейност. (2) В базата данни се въвеждат:

1. име на страната на произход на кучето;

2. име, пол, цвят и порода;

3. дата и място (адрес) на раждане на кучето;

4. адрес, име на собственика;

 5. данни на ветеринарния лекар, поставил чипа;

 6. датата на поставяне на чипа или татуировката;

7. извършени ветеринарно – медицински манипулации;

8. кастрация на кучето.

(3) Данните по ал. 2 се въвеждат от ветеринарния лекар, поставил чипа или татуировката.

(4) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето собственикът уведомява съответната регионална ветеринарно –медицинска служба.

 (5) Когато чипът или татуировката е поставен от ветеринарен лекар, който няма достъп до базата данни, той попълва данните на хартиен носител и ги предава в регионалната ветеринарно – медицинска служба, на чиято територия практикува.Ветеринарните лекари са длъжни да поставят микрочип на всяко куче, когато то се регистрира от стопанина. Алтернативата на микрочипа –  татуиране на животното – отпадна в началото на февруари 2016-та.

След това е необходимо собстеника да регистрира домашния си любимец в общината по местоживеене.

За целта  ви е необходим:

-паспорт (син, евростандарт), в който е нанесена ваксинация срещу болестта бяс и е поставен стикера на микрочипа, с който кучето е чипирано.

  С попълнения паспорт отивате в кметството, където се попълва декларация за притежаване на куче. Там ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. Ще трябва винаги да носите и двете, когато сте със своя любимец – удостоверението и паспорта на животното и при поискване да ги представяте на контролните органи за проверка. Това значи – при всяка разходка и всяко пътуване с кола ги носете с вас както собствените лични документи.

Защо регистрираме кучетата?

Според ЗВМД регистрирането е задължително:

Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

(1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) кучета на лица с увреждания;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

7. (нова - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.От една страна е ваше законово задължение като собственици. От друга е акт на отговорност от страна на стопанина. Чипирането доказва правото на собственост на стопанина – например при кражба или при изгубване.

Освен това отново ЗВМД въвежда санкции:

Чл. 429. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Собственик на куче, който наруши изискване по чл. 174, се наказва с глоба в размер 200 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 400 лв.


Какво да правим, ако изгубим домашния си любимец ?

Имайте предвид, че куче без надзор се счита за безстопанствено и подлежи на залавяне и настаняване в приют за безстопанствени животни.

Ако загубим домашния си любимец, следва да се направи следното:

1. Първо проверяваме по телефона в Приюта дали не е прибран от служителите.

2. Ако не е  в приюта, следва да се подаде Декларация по образец в Общината, за изгубен домашен любимец.

За връзка с нас може да ползвате формата за контакти в страницата.

  • Share